Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 25 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 1-2 - 3

Tổ 1-2 - 3