Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 18 tháng 07 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch báo giảng » Tổ 1 - 2 - 3 »