Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 24 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

CHUYÊN ĐỀ